menu

 

 

 


  CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej, umożliwiającej stosowanie norm prawnych oraz procedur przewidzianych przez Instrukcję Kancelaryjną poprzez naukę tworzenia prawa wewnętrznego, wyjaśnienia na czym polega organizacja obiegu korespondencji, tryb przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

 METODA PROWADZENIA SZKOLENIA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, przykłady z praktyki, ćwiczenia. Szkolenie obejmuje między innymi:

Ø  warsztaty z zakresu przygotowywania decyzji administracyjnych w sprawach z różnego zakresu,

Ø  prawidłowe ustalanie właściwości organu,

Ø  praktyczne aspekty związane z postępowaniem wyjaśniającym,

Ø  odpowiedź na dodatkowe pytania uczestników, dyskusje oraz konsultacje.

 

Program szkolenia:

1)    1).  Kontekst prawny dotyczący Instrukcji Kancelaryjnej

•     Co zmienia (Nowe) rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (spis i zrelacjonowanie zmian).

•    Nowe definicje

 2) SYSTEM KANCELARYJNY

 •    Definicje – dokument, akta

•    Budowa systemu kancelaryjnego.

•    Wybór systemu podstawowego

•    Wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych. Zakres kompetencji oraz obowiązków

•    Obieg korespondencji, w tym pisma typowego

•    Dekretacja spraw

•    Podział dokumentacji a znakowanie spraw (używanie określonych pieczęci)

•    Znak sprawy a znak teczki

•    Grupowanie spraw

•    Podteczka a znak podteczki, znak sprawy zarejestrowanej w podteczce

•    Teczka zbiorcza

•    Znak sprawy a symbol literowy pracownika

 

 3) JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

•    Czym jest jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA)

•    Podstawowe cechy wykazu akt:

•    Podstawy budowania wykazu akt

•    Czytanie wykazu akt

•    Kolumna uwagi i jak stosować zapisy

•    Wybór symboli i haseł klasyfikacyjnych

•    Rodzaje kategorii archiwalnych

•    Wyliczanie okresu przechowywania

•    Rozbudowa wykazu

3) SYSTEM  ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

•    Rejestracja przesyłek i jej odwzorowanie cyfrowe.

•    Dekretowanie spraw

•    Rejestracja spraw

•    Dokumentowanie sprawy

•    Akceptowanie pism

•    Pisma elektroniczne a pisma wysyłane w postaci papierowej.

 4)  SYSTEM  TRADYCYJNY

 •    Rejestracja przesyłek

•    Dekretowanie

•    Rejestracja w spisie spraw

•    Zakładanie teczek

•    Prowadzenie spraw w kolejnych latach

 

•    Akceptowanie pism

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011