menu

 

 

 


 
 

Bieżąca obsługa prawna

Obszary w jakich oferujemy pomoc:

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

 • Wsparcie w negocjacjach handlowych,
 • Rejestracja znaków towarowych, patentów,  sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (podszywanie się pod markę, nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego),
 • Uzyskiwanie, zachowywanie oraz dochodzenie praw do: znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, innych przedmiotów własności przemysłowej,
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
 • Reprezentowanie klienta w sprawach sporów o domeny internetowe.
Prawo kontraktów
 • Negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, w tym umów z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa, takich jak prawo nowych technologii, prawo własności intelektualnej oraz przemysłowej,
 • Analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
 • Nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów.
Prawo korporacyjne
 • Rejestracja oraz obsługa spółek,
 • Reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych,
 • Opracowywanie projektów umów, statutów i innych regulacji wewnętrznych.
Prawo pracy
 • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej spraw pracowniczych (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne).
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.
Stała opieka prawna udzielana jest na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na dowolny okres.

 
 
 

 

Dotychczas szkoliliśmy:

 

 

 

 

 

  

Kancelaria Ius-Europae 2011